ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ

ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ
ຕູ້ ປ.ນ 390, ຖະໜົນ ໂພນພະເນົາ - ໂພນຕ້ອງ
ບ້ານ ໂພນພະເນົາ ເມືອງ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
ໂທ: (+856-21) 900 337, 261 140
ແຟັກ: (+856-21) 900 338, 261 141

  Facebook             Youtube

  • ຕູ້ ປ.ນ 390, ຖະໜົນ ໂພນພະເນົາ - ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
  • (+856-21) 900 337, 261 140    ແຟັກ:  (+856-21) 900 338, 261 141 ອີເມວ:  info@scmt.edu.la Facebook Youtube

Copyright © 2012 Soutsaka College. All rights reserved. Last Update: 25 Nov 2016

website creator free