ເປີດຂາຍຟອມສະຫມັກຮຽນ ໃນຫລັກສູດຊັ້ນສູງ 3 ປີ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເປີດຂາຍຟອມສະຫມັກຮຽນ ໃນຫລັກສູດຊັ້ນສູງ 3 ປີ ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. ສາຂາຮຽນ: 👉ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ 👉ສາຂານິເທດສາດ 👉ສາຂາການເງິນ-ການທະນາຄານ 👉ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ສຳລັບນັກສຶກສາ ທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງສາມາດ ຊື້ຟອມແລະ ສົ່ງຟອມສະຫມັກຮຽນໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດໂຟນຕອນຂອງແຕ່ລະແຂວງ ສອບຖາມຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດໄດ້ເພີ້ມເຕີ່ມຂອງແຕ່ລະແຂວງ 👉ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 5551 7842 👉ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 9727 3688 👉ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 2239 2255, 020 5664 5686 👉ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 5850 8798 👉ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 9879 9886 #ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ