ຄະນະ ແລະ ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຈັດການຮຽນ-ການສອນຫຼັກສູດຊັ້ນສູງໃນ 3 ຄະນະຄື: (1) ຄະນະເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, (2) ຄະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ: ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາການເງິນ-ການທະນາຄານ ແລະ (3) ຄະນະນິເທດສາດ. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງມີໄລຍະເວລາຮຽນ 3 ປີ ຫຼື 6 ພາກຮຽນ ໃບປະກາສະນີຍະບັດທີ່ອອກໃຫ້ຈາກວິທະຍາໄລແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ໃນການຮຽນການ-ການສອນ ທີ່ເນັ້ນເອົານັກຮຽນເປັນຈຸດໃຈການ ວິທະຍາໄລໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຂອງນັກສຶກສາ ໂດຍຜ່ານການຮຽນ ແລະ ເຮັດບົດຝຶກຫັດແບບຕ່າງໆ ເພື່ອຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ. ສະຖາບັນພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຝຶກນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະດ້ານການວິເຄາະບັນຫາ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ພ້ອມກັບເສີມສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີແນວຄວາມຄິດຢາກຮຽນຮູ້ເພື່ອການຮຽນຮູ້ທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດ.

ຄວາມຮູ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ຢຸດນິ້ງ, ເມື່ອເວລາທີ່ຄວາມຮູ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ການຮຽນຮູ້ແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ແບບບໍ່ສິ້ນສຸດຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມໄດ້ປຽບທາງດ້ານການແຂ່ງຂັນ. ຫຼັກສູດການຮຽນຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການອອກແບບມາ ເພື່ອຝຶກນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຈຳເປັນເລົ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນມີຄວາມໄດ້ບຽບ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຍຸກໂລກາພິວັດ.

ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຂອງ 3 ຄະນະ

ຄະນະເທັກໂນໂລຢິຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຄະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ

ຄະນະນິເທດສາດ ແລະ ພາສາສາດ


ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຂອງຄະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ

ຄະນະ ບໍລະຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ (FBE) ແຍກອອກເປັນ 2 ສາຂາວິຊາ: (1) ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ (Higher Diploma in Business Administration) ແລະ (2) ສາຂາການເງິນ-ການທະນະຄານ (Higher Diploma in Finance and Banking) ມີເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະຜະລິດ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ເພື່ອອອກໄປປະກອບອາຊີບຮັບໃນອົງການລັດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ອົງການສາກົນຕ່າງໆ ແລະ ເປັນຜູ້ປະກອບການ ທີ່ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ່າງປະສິດທິພາບສູງສຸດໂດຍຄຳນຶງເຖິງ ວິວັດທະນະການ ທາງດ້ານສັງຄົມ ເສດຖະກິດເທັກໂນໂລຢີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແບບຫຼັກສູດ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງປັດໃຈທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ລວມເຖິງສະພາບການເຄື່ອນໄຫວ ທຸລະກິດ ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນຍຸກໂລກາພິວັດ ແລະ ມີທັກສະການບໍລິຫານພຽງພໍໃນການປັບຕົນໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງເລົ່ານັ້ນ.

ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ

ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດນີ້ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອພັດທະນາ ນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານອື່ນໆທີ່ສຳຄັນ ໂດຍນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນ ທິດສະດີ ຄຍງຄູ່ກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ທີ່ພຽບພ້ອມທາງດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕາມກະແສການປ່ຽນແປງຂອງເສດຖະກິດພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ. ຫຼັກສູດນີ້ອອກແບບມາເພື່ອຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະ ແລະ ເຕັກນິກການບໍລິຫານ, ມີພາວະຜູ້ນຳ, ທັກສະດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ທັກສະການພົວພັນກັບບຸກຄົນອື່ນ ພ້ອມກັບມີວິນຍານຂອງນັກທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການ ເຊິ່ງຄຸນລັກສະນະເລົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການ ເຮັດວຽກໃນຕໍາແໜ່ງຝ່າຍ ບໍລິຫານຂອງອົງການຕ່າງໆ. ໃນຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວນີ້, ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນຫຼາຍໆວິຊາທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງມີຈໍານວນໜ່ວຍກິດລວມເທົ່າກັບ 112 ໜ່ວຍກິດ. ຕອນທ້າຍຂອງການຮຽນ, ນັກສຶກສາສາມາດເລືອກຮຽນວິຊາທີ່ຕົນມັກ ແລະ ຊຳນານໄດ້ ເຊິ່ງຈະກ່າຍເປັນຂະແໜງການທີ່ຕົນລົງເລິກ.

ການກຳນົດໜ່ວຍກິດເຂົ້າຫຼັກສູດ:

1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ: 19 ໜ່ວຍກິດ
2. ໝວດວິຊາພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ: 54 ໜ່ວຍກິດ
3. ໝວດວິຊາສະເພາະ: 36 ໜ່ວຍກິດ
3.1 ຮຽນຕົວຈິງ 30 ໜ່ວຍກິດ
3.2 ຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6 ໜ່ວຍກິດ
4. ໝວດວິຊາເລືອກເສລີ: 3 ໜ່ວຍກິດ
ລວມຈໍານວນໜ່ວຍກິດທັງໝົດ: 112 ໜ່ວຍກິດ

ໄລຍະເວລາການຮຽນ: 3 ປີ ຫຼື 6 ພາກຮຽນ
ເງື່ອນໄຂເຂົ້າຮຽນ: ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງຈົບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປ່າຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ.

ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ

ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
ວິຊາຫຼັກຂອງສະຖາບັນແມ່ນໝາກຫົວໃຈຂອງຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະທີ່ຈໍາເປັນໃນການປະຕິປັດວຽກງານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮັບການຝຶກ ແລະ ສາມາດພັດທະນາຕົ້ນເອງກ່ຽວກັບທັກສະທາງດ້ານການວິເຄາະປັນຫາ, ສາມາດແກ້ໄຂປັນຫາດ້ວຍວິທີທີ່ສ້າງສັນ, ສາມາດສື່ສານກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິ ພາບ ແລະ ສາມາດນຳພາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ຫຼື ໜ່ວຍງານປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ
ວິຊາຫຼັກຂອງສະຖາບັນແມ່ນໝາກຫົວໃຈຂອງຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະທີ່ຈໍາເປັນໃນການປະຕິປັດວຽກງານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮັບການຝຶກ ແລະ ສາມາດພັດທະນາຕົ້ນເອງກ່ຽວກັບທັກສະທາງດ້ານການວິເຄາະປັນຫາ, ສາມາດແກ້ໄຂປັນຫາດ້ວຍວິທີທີ່ສ້າງສັນ, ສາມາດສື່ສານກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິ ພາບ ແລະ ສາມາດນຳພາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ຫຼື ໜ່ວຍງານປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ໝວດວິຊາວິຊາສະເພາະ

ຮຽນຕົວຈິງ

ວິຊາຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທິດສະດີ, ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການບໍລິຫານຕ່າງໆ ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງທຸລະກິດສະໄໝໃໝ່.

ຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ມີປະສົບການການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ໃນສາຂາທີ່ຕົນໄດ້ຮຽນມາ ແລະ ທັງສາມາດຮຽນຮູ້ເຖິງວັດທະນະທຳ ແລະ ວິທີປະຕິບັດໃນທຸລະກິດຕົວຈິງ. ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມຕຳສຸດແມ່ນ 2 ເດືອນ. ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ພາຍຫຼັງຈາກການລົງຝຶກງານ, ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຂຽນບົດຄົ້ນຄ້ວາຈົບຫຼັກສູດຂອງຕົນເຊິ່ງມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການຮຽນຂອງຕົນ.

ໝວດວິສິຊາເລືອກເສລີ  
ໃນຕອນທ້າຍຂອງຫຼັກສູດ ນັກສຶກສາບໍລິຫານທຸລະກິດສາມາດເລືອກຮຽນວິຊາເລືອກທີ່ຕົນມັກ ແລະ ທະນັດໄດ້ 3 ວິຊາ ເຊິ່ງຈະກ່າຍເປັນຂະແໜງການລົງເລິກຂອງຕົນ.


ສາຂາການເງິນ-ການທະນາຄານ

ຫຼັກສູດນີ້ອອກແບບມາເພື່ອຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຂະແໜງການການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ ໃນລະດັບສູງ. ນອກນັ້ນ ນັກສຶກສາຍັງຈະໄດ້ລົງເລິກກ່ຽວກັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນປະເພດຕ່າງໆ, ກາສານອານຸພັນ, ເທັກນິກການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນເປັນຕົ້ນ. ຫຼັກສູດນີ້ປະກອບມີທັງ ພາກທິດສະດີ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຊິ່ງຈະໄດ້ນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ້ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນການທະນາຄານ. ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດວຽກສາມາດນຳ: 1) ທະນາຄານທຸລະກິດ, 2) ສະຖາບັນການເງິນປະເພດຕ່າງໆ, 3) ບໍລິສັດຫຼັກຊັບປະເພດຕ່າງໆ (ຊຶ່ງຈະເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ລັດທະບານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໃນປີ 2010), 4) ບໍລິສັດປະກັນໄພ, 5) ທະນາຄານກາງ, 6) ພະແນກການເງິນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ.

ການກຳນົດໜ່ວຍກິດເຂົ້າຫຼັກສູດ:

1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ: 19 ໜ່ວຍກິດ
2. ໝວດວິຊາພື້ນຖານ: 48 ໜ່ວຍກິດ
3. ໝວດວິຊາສະເພາະ: 42 ໜ່ວຍກິດ
3.1 ຮຽນຕົວຈິງ 36 ໜ່ວຍກິດ
3.2 ຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6 ໜ່ວຍກິດ
4. ໝວດວິຊາເລືອກເສລີ: 3 ໜ່ວຍກິດ
ລວມຈໍານວນໜ່ວຍກິດທັງໝົດ: 112 ໜ່ວຍກິດ

ໄລຍະເວລາການຮຽນ: 3 ປີ ຫຼື 6 ພາກຮຽນ
ເງື່ອນໄຂເຂົ້າຮຽນ: ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງຈົບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປ່າຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ.

ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ

ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
ວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານພາສາແລະວັດທະນະທຳລາວ, ກົດໝາຍພື້ນຖານ, ລະບົບການເມືອງລາວ, ຈິດຕະວິທະຍາ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ສັງຄົມວິທະຍາ, ປັດຊະຍາ, ຄອມພິວເຕີ້ ແລະ ພື້ນຖານກ່ຽວກັບເລກ ແລະ ເສດຖະສາດ.
ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ
ວິຊາຫຼັກຂອງສະຖາບັນແມ່ນວິຊາບັງຄັບຂອງຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການປະຕິປັດວຽກງານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮັບການຝຶກ ແລະ ສາມາດພັດທະນາຕົ້ນເອງກ່ຽວກັບທັກສະທາງດ້ານການວິເຄາະປັນຫາ, ສາມາດແກ້ໄຂປັນຫາດ້ວຍວິທີທີ່ສ້າງສັນ, ສາມາດສື່ສານກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິ ພາບ ແລະ ສາມາດນຳພາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ຫຼື ໜ່ວຍງານປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ໝວດວິຊາວິຊາສະເພາະ

ຮຽນຕົວຈິງ

ວິຊາຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທິດສະດີ, ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການບໍລິຫານຕ່າງໆ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານໃນສະ ພາບແວດລ້ອມຂອງທຸລະກິດສະໄໝໃໝ່.

ວິຊາຫຼັກທີ່ກ່ຽວກັບການບັນຊີຈະຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະດ້ານການບັນຊີການເງິນ, ການບັນຊີວິໄຈ, ການຄວບຄຸມພາຍໃນ, ລະບົບການຄວບຄຸມທາງການບໍລິຫານເຊິ່ງ ພຽບພ້ອມໃນການເປັນນັກບັນຊີໃນອົງການຂະໜາດໃຫຍ່. ນັກສຶກສາຍັງຈະໄດ້ຮຽນວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນອີກດ້ວຍ.

ຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

ສິ່ງທີ່ສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງຂອງຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນນັກສຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ລົງຝຶກງານຕົວຈິງກັບບໍລິສັດ ຫຼື ອົງການຕ່າງໆ ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ມີປະສົບການການເຮັດວຽກຕົວຈິງໃນຂະແໜງການທີ່ຕົນໄດ້ຮໍ່າຮຽນ ແລະ ທັງສາມາດຮຽນຮູ້ເຖິງວັດທະນະທຳ ແລະ ວິທີປະຕິບັດໃນທຸລະກິດຕົວຈິງ. ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມຕໍ່າສຸດແມ່ນ 2 ເດືອນ. ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ພາຍຫຼັງຈາກການລົງຝຶກງານ, ນັກສຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ຂຽນບົດຄົ້ນຄ້ວາຈົບຫຼັກສູດຂອງຕົນ ເຊິ່ງມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການຮຽນຂອງຕົນ.