ການຮັບຮອງຈາກອົງການຈັດຕັ້ງລັດ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ແມ່ນສະຖາບັນການສຶກສາ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຊວງສຶກສາທິການໃນ ປີ 2002 ໃຫ້ຈັດຕັ້ງການສອນ ຫຼັກສູດຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ແລະ ຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ນິເທດສາດ, ການບັນຊີ ແລະ ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ. ໃບປະກາຊະນີຍະບັດທີ່ອອກໂດຍວິທະຍາໄລພວກເຮົາ ແມ່ນໄດ້ຮັບການ ຮັບຮອງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ.

ນອກນັ້ນ, ໃນເດືອນ 9 ປີ 2005, ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາ ບັນການເງິນ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມດ້ານການເງິນຈຸລະພາກໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທົ່ວໄປ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ສະບັບເລກທີ 2608/ສສກ.ສປຄ.13, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2013 ໃຫ້ເປີດສອນລະດັບຊັ້ນສູງໃນ 3 ຄະນະ ໄດ້ແກ່ (1) ຄະນະເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, (2)