ກິດຈະກຳວັນເດັກນ້ອຍສາກົນທີ່ສູນຮັກສາສຸຂະພາບຕາທົ່ງປົງ

ວັນທີ: 2019-06-01

ກິດຈະກຳວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ທີ 1 ມິຖຸນາ2019 ທີ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສູນປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຕາ ທົ່ງປົ່ງ