ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ

ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ

ຕູ້ ປ.ນ 390, ຖະໜົນ ໂພນພະເນົາ - ໂພນຕ້ອງ
ບ້ານ ໂພນພະເນົາ ເມືອງ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
ໂທ: (+856-21) 900 337, 261 140
ແຟັກ: (+856-21) 900 338, 261 141