ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງການ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຈະມີລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຊີ້ນໍາໂດຍສະພາເຊິ່ງມີອໍານາດ ໃນການວາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດ ທະສາດ, ແລະລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ພາຍໃນຂອງວິທະຍາໄລ, ດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ, ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫລັກສູດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາຂອງສະຖາບັນ. ສະພາຍັງ ມີໜ້າທີ່ ຈັດຕັ້ງການມອບໃບປະກາດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດຕາມທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ດໍາເນີນການສອນ ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ສະເໝີ ຈົດທະບຽນ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໃບປະກາດ.

ວິທະຍາໄລມີໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງດັ່ງນີ້:

  1. ສະພາວິທະຍາໄລ
  2. ສະພາບໍລິຫານ
  3. ສະພາວິຊາສະເພາະ

ສະພາບໍລິຫານຂອງວິທະຍາໄລເຊິ່ງມີອໍານາດ ການວາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນຂອງວິທະຍາໄລ, ດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນ ໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ, ປັບປຸງແລະພັດທະນາຫລັກສູດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການ ສຶກສາຂອງສະຖາບັນ. ສະພາຍັງມີໜ້າທີ່ຈັດຕັ້ງການມອບ ໃບປະກາດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບ ຫຼັກສູດຕາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການສອນໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ສະເໝີຈົດທະບຽນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງໃບ ປະກາດ.

ສະພາວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ສະພາວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ

ສະພາບໍລິຫານ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ສະພາບໍລິຫານ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ

ສະພາວິຊາການ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ສະພາວິຊາການ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ