ຄະນະ ແລະ ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຈັດການຮຽນ-ການສອນຫຼັກສູດຊັ້ນສູງໃນ 3 ຄະນະຄື: (1) ຄະນະເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, (2) ຄະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ: ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາການເງິນ-ການທະນາຄານ ແລະ (3) ຄະນະນິເທດສາດ. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງມີໄລຍະເວລາຮຽນ 3 ປີ ຫຼື 6 ພາກຮຽນ ໃບປະກາສະນີຍະບັດທີ່ອອກໃຫ້ຈາກວິທະຍາໄລແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ໃນການຮຽນການ-ການສອນ ທີ່ເນັ້ນເອົານັກຮຽນເປັນຈຸດໃຈການ ວິທະຍາໄລໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຂອງນັກສຶກສາ ໂດຍຜ່ານການຮຽນ ແລະ ເຮັດບົດຝຶກຫັດແບບຕ່າງໆ ເພື່ອຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ. ສະຖາບັນພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຝຶກນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະດ້ານການວິເຄາະບັນຫາ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ພ້ອມກັບເສີມສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີແນວຄວາມຄິດຢາກຮຽນຮູ້ເພື່ອການຮຽນຮູ້ທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດ.

ຄວາມຮູ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ຢຸດນິ້ງ, ເມື່ອເວລາທີ່ຄວາມຮູ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ການຮຽນຮູ້ແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ແບບບໍ່ສິ້ນສຸດຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມໄດ້ປຽບທາງດ້ານການແຂ່ງຂັນ. ຫຼັກສູດການຮຽນຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການອອກແບບມາ ເພື່ອຝຶກນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຈຳເປັນເລົ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນມີຄວາມໄດ້ບຽບ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຍຸກໂລກາພິວັດ.

ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຂອງ 3 ຄະນະ

ຄະນະເທັກໂນໂລຢິຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຄະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ

ຄະນະນິເທດສາດ ແລະ ພາສາສາດ 


ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຂອງຄະນະເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ສາຂາວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ້

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີນີ້ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ມີທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນກັບຍຸກສະໄໝ. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວນີ້ ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ມີແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານ Multimedia ແລະ Graphic Design, ມີທັກສະດ້ານການພັດທະນາ ໂປຣກຣາມຄອມພິວເຕີ້ທີ່ມີຄວາມສັບຊ້ອນສູງ, ສາມາດອອກແບບ ຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍຄອມພິວເຕີ ທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການແບບ Windows ແລະ Linux ໄດ້ຢ່າງດີ ແລະ ສາມາດພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ທັນກັບສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງໂລກເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້.

ໃນຫຼັກສູດນີ້ ນັກສຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ຮຽນວິຊາຕ່າງໆ ທີ່ມີໜ່ວຍກິດປະມານ 102 ແລະ ລົງຝຶກງານຢູ່ທີ່ອົງການຕ່າງໆທີ່ທາງວິທະຍາໄລໄດ້ຈັດໃຫ້. ໃນລະຫວ່າງການຝຶກງານນັກສຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ຂຽນບົດຄົ້ນຄ້ວາຈົບຫຼັກສູດ ຂອງຕົນທີ່ມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ການກຳນົດໜ່ວຍກິດເຂົ້າຫຼັກສູດ:

1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ: 8 ໜ່ວຍກິດ
2. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ: 36 ໜ່ວຍກິດ
3. ໝວດວິຊາສະເພາະ: 60 ໜ່ວຍກິດ
3.1 ຮຽນຕົວຈິງ 54 ໜ່ວຍກິດ
3.2 ຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6 ໜ່ວຍກິດ
4. ໝວດວິຊາເລືອກເສລີ: 3 ໜ່ວຍກິດ
ລວມຈໍານວນໜ່ວຍກິດທັງໝົດ: 107 ໜ່ວຍກິດ

ໄລຍະເວລາການຮຽນ: 3 ປີ ຫຼື 6 ພາກຮຽນ
ເງື່ອນໄຂເຂົ້າຮຽນ: ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງຈົບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປ່າຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ.

ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ

ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
ວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາລາວ, ກົດໝາຍພື້ນຖານ, ລະບົບການເມືອງລາວ, ຈິດຕະວິທະຍາ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ສັງຄົມວິທະຍາ, ປັດຊະຍາ, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ພື້ນຖານກ່ຽວກັບເລກ ແລະ ເສດຖະສາດ.
ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ
ວິຊາຫຼັກແມ່ນວິຊາບັງຄັບຂອງຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການປະຕິປັດວຽກງານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮັບການຝຶກ ແລະ ສາມາດພັດທະນາຕົ້ນເອງກ່ຽວກັບທັກສະທາງດ້ານການວິເຄາະປັນຫາ, ສາມາດແກ້ໄຂປັນຫາດ້ວຍວິທີທີ່ສ້າງສັນ, ສາມາດສື່ສານກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດນຳພາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ຫຼື ໜ່ວຍງານປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ໝວດວິຊາວິຊາສະເພາະ

ຮຽນຕົວຈິງ

ບັນດາວິຊາດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນເນັ້ນຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານການວິເຄາະ, ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບ ທີ່ຈຳເປັນໃນການພັດທະນາລະບົບເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ນຳໃຊ້ໃນອົງການຕ່າງໆ.

ຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

ໃນຕອນທ້າຍຂອງຫຼັກສູດ ນັກສຶກສາ ສາມາດເລືອກຮຽນວິຊາເລືອກທີ່ຕົນມັກ ແລະ ມີຊຳນານໄດ້ ເຊິ່ງຈະກ່າຍເປັນຂະແໜງການລົງເລິກຂອງຕົນ.