ສັນຍາລັກຂອງວິທະຍາໄລ

ສັນຍາລັກຂອງວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ແມ່ນການປະສານກັນລະຫວ່າງສິລະປະແບບລາຍລາວ, ແບບຕະເວັນອອກ ແລະ ຕະເວັນຕົກ. ສິລະປະແບບລາຍລາວ ທີ່ຖານຂອງສັນຍາລັກ ໝາຍເຖິງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວທີ່ມີຄວາມງົດງາມ ເຊິ່ງເປັນຮາກຖານຂອງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ປັດຊະຍາຂອງເຮົາ. ສິລະປະແບບລາຍຕະເວັນອອກ ແລະ ຕະເວັນຕົກທີ່ດ້ານຂວາເບື້ອງເທິງ ແລະ ລຸ່ມຂອງສັນຍາລັກສະແດງເຖິງແນວຄວາມຄິດທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ເໝາະສົມຂອງຕະເວັນອອກ ແລະ ຕະເວັນຕົກ ເຊິ່ງປະກອບເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ.

ສີຟ້າຂອງສັນຍາລັກ ແມ່ນສີແຫ່ງຄວາມໄຝ່ຝັນ, ຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຊື່ສັດ. ສ່ວນສີເທົາ ແມ່ນສີແຫ່ງຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເຕີບໃຫຍ່, ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຄຸນລັກສະນະເລົ່ານີ້ແມ່ນຖືກປູກຝັງໄວ້ໃນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຮົາ.

ສັນຍາລັກທີ່ມີລັກຊະນະເປັນວົງລໍ້ ໝາຍເຖິງພາຫະນະທີ່ນຳພານັກສຶກສາໄປສູ່ຄວາມຮູ້ ເຊິ່ງຈະສ້າງອານຸພາບໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ໃຫ້ສາມາດໄປສູ້ຜົນສຳເລັດທີ່ໄຝຝັນໄວ້.