ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ລົງມາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ທາງດ້ານການເງິນ

ວັນທີ: 2019-05-09

ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ, ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ລົງມາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ທາງດ້ານການເງິນ, ການຄິດໄລ່, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ການຈັດແບ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນໝວດໝູ່ ໃຫ້ກັບນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໃນວັນທີ 9/5/2019 ທີ່ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ.