ທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ

ວັນທີ: 2019-01-31

ນັກສຶກສາພາກວິຊານິເທດສາດ, ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ອອກເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019.