ເຊັນ MOU ຮ່ວມກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ທັກສິນ ຣາດສະອານາຈັກໄທ

ວັນທີ: 2019-01-07

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຊັນ MOU ຮ່ວມກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ທັກສິນ ຣາດສະອານາຈັກໄທ ຄັ້ງວັນທີ 2 ມັງກອນ 2019