ຂໍ້ມູນສຳລັບຜູ້ປົກຄອງ

ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາມີພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກສຶກສາຈຳນວນຫຼາຍຍັງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ຫຼັກສູດການຮຽນ ການສອນເຊີ່ງປະກອບດ້ວຍ: (1) ຄະນະເທັກໂນໂລຢີ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ້; (2) ຄະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ: ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາການເງິນ-ການທະນາຄານ ແລະ (3) ຄະນະນິເທດສາດ ແລະ ພາສາສາດ: ສາຂານິເທດສາດ. ບັນດາຜູ້ປົກຄອງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖາມວ່າ ລູກຂອງຕົນຄວນ ຈະເລືອກຮຽນຫຼັກສູດໃດເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບ ຈຸດປະສົງຂອງຕົນ ? ລູກຂອງຕົນຈະໄດ້ຮຽນຫຍັງໃນແຕ່ລະຫຼັກສູດ ? ເມື່ອລູກຂອງຕົນຮຽນຈົບ ແລ້ວສາມາດ ປະກອບອາຊີບຫຍັງໄດ້ແນ່ ? ສະນັ້ນ, ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຈຶ່ງເປີດໂອກາດ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກສຶກສາສອບຖາມ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກັບພະນັກງານ ຂອງວິທະຍາໄລ ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດການສອນຕ່າງໆ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆທີ່ລູກຫຼານ ຂອງຕົນຈະໄດ້ຮັບຈາກວິທະຍາໄລ ພວກເຮົາ. ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນສິງຫາ ເຖິງ ເດືອນກັນຍາ ຂອງທຸກໆປີ ວິທະຍາໄລເຮົາຈະຈັດງານ “ວັນໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ” ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ອະທິບາຍຫຼັກສູດການ ຮຽການສອນຂອງ ວິທະຍາໄລ ເຮົາຢ່າງລະອຽດໃຫ້ແກ່ຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈຈະມາສຶກສາທີ່ວິທະຍາໄລເຮົາ. ສ່ວນບຸກຄົນໃດ ທີ່ບໍ່ສາມາດ ເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວໄດ້ ພວກເຮົາຂໍສະເໜີຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂ້າງລຸ່ມນີ້ ໃຫ້ແກ່ທ່ານໃນ ເວບໄຊທ໌ຂອງວິທະຍາໄລ ສ່ວນວັນເວລາ ແລະ ສຖານທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖານທີ່ແຈ້ງໃນແວບໄຊ ແລະ ເຟດບຸກຂອງໂຮງຮຽນ

ພາສາທີ່ໃຊ້ໃນການຮຽນການສອນ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ນໍາໃຊ້ພາສາລາວເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນຂອງຫຼັກສູດ ຕ່າງໆຂອງສະຖາບັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າພາສາອັງກິດພາສາອັງກິດເປັນພາສາສາກົນທີ່ສຳຄັນທີ່ໃຊ້ໃນການຮຽນ-ການສອນໃນທົ່ວໂລກ ທາງວິທະຍາໄດ້ບັນຈຸວິຊາພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດໃນໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນສາມາດຮຽນພາສາອັງກິດ ຄວບຄູ່ໄປກັບ ວິຊາສະເພາະຕ່າງໆ ທີ່ສອນເປັນພາສາລາວເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາທຸກຄົນສາມາດ ກຽມພາສາອັງ ກິດຂອງຕົນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ ທີ່ສາມາດອ່ານ ແລະ ຂຽນເອກະສານວິຊາການທີ່ເປັນພາສາ ອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ພ້ອມທັງສາມາດຟັງ ແລະ ສົນທະນາດ້ານວິຊາການເປັນພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີເຊັ່ນດຽວກັນ.

ວິທະຍາໄລເຮົາມີການຄັດເລືອກນັກສຶກສາແນວໃດ ?

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ວິທະຍາໄລ ເຮົາຈະຈັດການສອບເສັງ ເພື່ອວັດລະດັບ ພາສາອັງກິດ ແລະ ລະດັບ ຄວາມຮູ້ດ້ານ ເລກ ຂອງຜູ້ສະໝັກທຸກຄົນ ເພື່ອຈັດຜູ້ສະໝັກດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ມີລະດັບ ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະຄົນ.

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກມີຄືແນວໃດ ?

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມທາງໂທລະສັບ ຫຼື E-mail ໄດ້. ຜູ້ທີ່ຈະສະໝັກເຂົ້າຮຽນ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາ ວິທະຍາໄລເຮົາເພື່ອຊື້ແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າຮຽນ. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ການສະໝັກເຂົ້າຮຽນແມ່ນໃຫ້ອ່ານໃນ ຫົວຂໍ້ “ເງື່ອນໄຂແລະຂັ້ນຕອນການຮັບນັກສຶກສາ”.

ແຕ່ລະຫຼັກສູດມີລາຄາເທົ່າໃດ ?

ວິທະຍາໄລເຮົາດຳເນີນກິດຈະການ ໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລສູງສຸດ. ຄ່າຮຽນຈະບໍ່ແພງເລີຍ ເມື່ອປຽບ ທຽບກັບສິ່ງ ທີ່ເຮົາມອບໃຫ້ນັກສຶກສາ. ພວກເຮົານຳເງິນທຸກກີບທີ່ໄດ້ຈາກຄ່າຮຽນຂອງນັກ ສຶກສາ ໄປລົງ ທຶນໃສ່ການຈັດຊື້ອຸປະກອນ ປະກອບການສອນ ທີ່ທັນສະໃໝ ມາປະກອບໃສ່ວິທະຍາໄລເຮົາ, ຈັດການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຄູອາຈານທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຈັດຈ້າງຄູອາຈານໃໝ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງມາສອນນັກສຶກສາ. ໂດຍປົກກະຕິ ແລ້ວ ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າຮຽນເປັນພາກຮຽນ ແຕ່ສາມາດຊຳລະເປັນປີເລີຍໄດ້.

ມີທຶນການສຶກສາໃຫ້ນັກສຶກສາບໍ່ ?

ໃນແຕ່ລະປີ ວິທະຍາໄລເຮົາຈະມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ຜູ້ທີ່ຮຽນເກັ່ງ ຫຼື ມີຄະແນນສູງສຸດ. ຖ້າທ່ານ ສົນໃຈກ່ຽວ ກັບທຶນການສຶກສາຂອງພວກເຮົາ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ພະນັກງານພວກເຮົາໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໃນໂມງເຂົ້າການ.

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຈະຊ່ວຍນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຫາວຽກບໍ່ ?

ໃນແຕ່ລະພາກຮຽນທາງວິທະຍາໄລເຮົາ ແລະ ຄູອາຈານທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຈະພານັກສຶກສາໄປທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ. ຄູອາຈານທີ່ ວິທະຍາໄລ ເຮົາເຊີນມາສອນລ້ວນແລ້ວ ແຕ່ເປັນຜູ້ທີ່ມີບົດບາດ ໃນອົງການລັດ ແລະ ອົງການສາກົນຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະສະໜອງໂອກາດໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ນັກສຶກສາ. ໃນປີສຸດທ້າຍຂອງຫຼັກສູດ ການຮຽນ ນັກສຶກສາທຸກຄົນ ຈະຕ້ອງໄດ້ໄປ ລົງຝຶກວຽກ ຕົວຈິງກັບອົງການລັດ, ອົງການສາກົນ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆທີ່ວິທະຍາໄລເຮົາຈັດໃຫ້. ສາຍພົວພັນອັນດີກັບອົງການລັດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ອົງການສາກົນທີ່ວິທະຍາໄລເຮົາສ້າງໄວ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າ ນັກສຶກສາທຸກຄົນທີ່ຈົບຈາກສະຖາບັນຂອງພວກເຮົາຈະມີວຽກງານທຳທີ່ດີ ນອກຈາກນັ້ນ ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກສະຖາບັນຂອງພວກເຮົາຍັງມີໂອກາດສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກນຳບໍລິສັດໃນເຄືອເຊັ່ນ: ບໍລິສັດຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ລົດຟູຕອນ ແລະ ບອກຊ໌ເວີດ ຈາກປະເທດຈີນ ເຊິ່ງເປັນລາຍດຽວໃນປະເທດ, ບໍລິສັດລາວແກດເຊີ່ງເປັນບໍລິສັດນຳເຂົ້່າແກດອັນດັບໜຶ່ງ ແລະ ອີກບໍລິສັດໃນເຄືອ.

ນັກສຶກສາຕ້ອງຊື້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີບໍ່ ?

ວິທະຍາໄລເຮົາມີເຄື່ອງຄອມພິວເຕີພຽງພໍໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສານຳໃຊ້ໃນເວລາຮຽນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາ ມີຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ສາມາດຄົ້ນຄ້ວາເມື່ອເວລາຢູ່ເຮືອນ ພວກເຮົາແນະນຳ ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງນັກສຶກສາຊື້ຄອມພິວເຕີ ທີ່ຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ) ໄວ້ໃຫ້ລູກຂອງຕົນໃຊ້. ເນື່ອງຈາກວ່າ ວິທະຍາໄລເຮົາສອນການນຳໃຊ້ ໂປຣກຣາມຄອມພິວເຕີ້ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຊາຕ່າງໆ ຂອງຫຼັກສູດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຫຼັກສູດວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີຫຼັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ້. ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາຮຽນຮູ້ໄດ້ໄວຂຶ້ນ.