ການຮ່ວມມື

ສະຖາບັນມີການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລຫໍການຄ້າໄທ, ມະຫາວິທະຍາໄລທັກສິນ, ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູຢູນນານ, ສະຖາບັນກັນຕະນາ, ແລະ ສະຖາບັນ ເທັກໂນໂລຢີ ນານາຊາດ ສິຣິນທອນ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ສະຖາບັນ ໄດ້ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ກັບສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງປະເທດ ທີ່ຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງກັບ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ກັບສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆດັ່ງຫລຸ່ມນີ້:

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ້າງຄູຢູນນານ, ຄູນມິງ, ປະເທດ ສປຈີນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ້າງຄູຢູນນານ, ຄູນມິງ, ປະເທດ ສປຈີນ ວັນທີ 01/12/2014 ໄດ້ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ສ້າງຄູຢູນນານ, ຄູນມິງ, ປະເທດ ສປຈີນ ແລະ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ, ປະເທດລາວ.

ສະຖາບັນ ນານາຊາດສິລິນທອນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ທໍາມະຊາດ, ປະເທດໄທ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ້າງຄູຢູນນານ, ຄູນມິງ, ປະເທດ ສປຈີນ ວັນທີ 01/10/2015 ໄດ້ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບສະຖາບັນ ນານາຊາດສິລິນທອນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ທໍາມະຊາດ, ປະເທດໄທ.

ສະຖາບັນ ກັນຕະນາ ແຫ່ງປະເທດໄທ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ້າງຄູຢູນນານ, ຄູນມິງ, ປະເທດ ສປຈີນ ວັນທີ 30/05/2018 ໄດ້ເຊັນການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ກັບສະຖາບັນ ກັນຕະນາ ແຫ່ງປະເທດໄທ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫໍການຄ້າ ທີ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ້າງຄູຢູນນານ, ຄູນມິງ, ປະເທດ ສປຈີນ ວັນທີ 27/04/2019 ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃນການຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫໍການຄ້າ ທີ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທ (ຄັ້ງທີ 2)

ມະຫາວິທະຍາໄລ ທັກສິນ, ປະເທດໄທ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ້າງຄູຢູນນານ, ຄູນມິງ, ປະເທດ ສປຈີນ ວັນທີ 02/01/2019 ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ທັກສິນ (ປະເທດໄທ) ກັບວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ (ປະເທດລາວ) (ຄັ້ງທີ 2).