ກົດລະບຽບການສຶກສາ

ລະບຽບການທົ່ວໄປ

ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ້ ໄດ້ອອກລະບຽດການທົ່ວໄປໃນການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນ. ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງສາມາດດາວໂຫຼດລະບຽບການທົ່ວໄປດ້ທີ່ນີ້: