ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ ແລະ ພັນທະກິດ

ວິໄສທັດ

ວິໄສທັດຂອງວິທະຍາໄລສຸດສະກະເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ມຸ້ງຫວັງທີ່ຈະເປັນສະຖາບັນການສຶກສາ ຊັ້ນນຳແຫ່ງໜຶ່ງໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີມາດຕະ ຖານທາງວິຊາການໃນລະດັບສາກົນ, ສະໜອງການສຶກສາ ການຄົ້ນຄວ້າແລະການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ສັງຄົມແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນການຮ່ວມມືທາງວິຊາການແລະ ການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາກັບສະຖາບັນການສຶກສາທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.

ພາລະກິດ

  • ສະໜອງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໃນສາຂາວິຊາເທັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ , ສາຂາການບໍລິຫານທຸລະກິດ-ເສດຖະສາດ ແລະ ສາຂານິເທດສາດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ອຕອບສະໜອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
  • ພັດທະນາ, ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຍົກລະດັບທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ທຽບເທົ່າລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ອົງການອື່ນໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບການສິດສອນ ແລະ ສ້າງໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາໃຫ້ຄົນລາວ.

ພັນທະກິດ

ພັນທະກິດຂອງ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ພັດທະນາຫຼັກສູດແລະວິທີການຮຽນການສອນໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ທັນສະໄໝ, ມີລັກສະນະສາກົນ, ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໄດ້ ໂດຍເນັ້ນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງແລະເອົານັກສຶກສາເປັນຈຸດໃຈກາງ.
  • ຕັ້ງໜ້າຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ໂດຍສົ່ງເສີິມແລະພັດທະນາໃຫ້ຄູ-ອາຈານແລະນັກສຶກສາດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈແລະບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການແກ້ສັງຄົມ ພ້ອມທັເຜີຍແພ່ຜົນງານຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ພ້ອມທັງສ້າງການເຊື່ອມໂຍງແລະເປັນແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງກໍ່ຄືສັງຄົມໂດຍລວມ ແລະ ທຸລະກິດຂະແໜງຕ່າງໆ.
  • ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ເປັນຜູ້ມີຄວາມຮູ້ຄູ່ຄວາມດີ, ມີຄຸນນະທຳ, ຈັນຍາທຳ, ຮັກການຮຽນຮູ້ແລະຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມທັງສອດແຊກຄຸນນະທໍາ, ຈາລິຍະທໍາ, ແລະວັດທະນະທໍາລາວໄປຄຽງຄູ່ກັນ.
  • ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມສຳຄັນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮູ້ຮັກສາ ແລະ ອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ.
  • ສ້າງແລະຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບອົງການສາກົນແລະສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.
  • ພັດທະນາຕົນເອງເປັນສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ມີຜົນງານທາງວິຊາການທີ່ມີຄຸນນະພາບລະດັບສູງເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມຢ່າງກ້ວາງຂວາງທັງພາຍໃນປະເທດແລະສາກົນ.