ການຮັບຮອງຈາກອົງການລັດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ


ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ແມ່ນສະຖາບັນການສຶກສາ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ກົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນກະ ຊວງສຶກສາທິການ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງການສອນຫຼັກສູດຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ແລະ ຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ນິເທດສາດ, ການບັນຊີ ແລະ ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ້. ໃບປະກາຊະນີຍະບັດທີ່ອອກໂດຍວິທະຍາໄລພວກເຮົາ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ.

ນອກນັ້ນ, ໃນເດືອນ 9 ປີ 2005, ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາ ບັນການເງິນ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ໃຫ້ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມດ້ານການເງິນຈຸລະພາກໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທົ່ວໄປ.

  • ຕູ້ ປ.ນ 390, ຖະໜົນ ໂພນພະເນົາ - ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
  • (+856-21) 900 337, 261 140    ແຟັກ:  (+856-21) 900 338, 261 141 ອີເມວ:  info@scmt.edu.la Facebook Youtube

Copyright © 2012 Soutsaka College. All rights reserved. Last Update: 25 Nov 2016

website creator free