ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ຮັບ​ນັກ​ສຶກສາ

ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງເຂົ້າສຶກສາຫຼັກສູດຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ແລະ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ສາຂາ​ວິຊາ​ຕ່າງໆຕ້ອງມີ ເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:​

  • ຕ້ອງແມ່ນ ຜູ້ທີ່ສໍາເລັດການສຶກສາລະດັບ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ, ອະຊີວະ ສຶກສາຊັ້ນກາງ ຫຼື ທຽບເທົ່າ.

  • ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ພິການທາງດ້ານສາຍຕາ, ຫູໜວກ ແລະ ປາກກືກ.

  • ຕ້ອງບໍ່ມີປະຫວັດຈັດການເຄືອນໄຫວ ຫຼື ມີແນວຄິດຕ້ານກັບອໍານາດການປົກຄອງຂອງບ້ານເມືອງ.

  • ຕ້ອງບໍ່ມີພະຍາດຕິດແປດ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງມີການຢັ້ງຢືນຈາກແພດ.

  • ຕ້ອງບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ເສບສິ່ງເສບຕິດຕ່າງໆ.

  • ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ.

  • ການ​ໂອນ​ໜ່ວຍ​ກິດຂອງ​ນັກ​ສຶກສາຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ​ອື່ນມາຮຽນ​ທີ່​ວິທະຍາໄລ ສຸດ​ສະກະ ​ເພື່ອ​ການ​ບໍລິຫານ​ ແລະ​ ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ ​ການ​ພິຈາ​ລະນາ​ເປັນ​ແຕ່​ລະລາຍ​ໄປ ຂຶ້ນ​ກັບ​ຫຼັກສູດ ​ແລະ ຄຸນ​ນະພາ​ບການ​ສອນ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ​ທີ່​ນັກ​ສຶກສາ​ກຳລັງ​ຮຽນ​ຢູ່.

  • ຕູ້ ປ.ນ 390, ຖະໜົນ ໂພນພະເນົາ - ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
  • (+856-21) 900 337, 261 140    ແຟັກ:  (+856-21) 900 338, 261 141 ອີເມວ:  info@scmt.edu.la Facebook Youtube

Copyright © 2012 Soutsaka College. All rights reserved. Last Update: 25 Nov 2016

website creator free