ບາງຕົວຢ່າງປຶ້ມ​ແບບຮຽນ​ຂອງວິທະຍາໄລ

ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້​ແມ່ນ​ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ພັດທະນາ​ໂດຍ​ຄະນະອາຈານ​ຂອງ​ວິທະຍາໄລ​ພວກ​ເຮົາ:

  • ຕູ້ ປ.ນ 390, ຖະໜົນ ໂພນພະເນົາ - ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
  • (+856-21) 900 337, 261 140    ແຟັກ:  (+856-21) 900 338, 261 141 ອີເມວ:  info@scmt.edu.la Facebook Youtube

Copyright © 2012 Soutsaka College. All rights reserved. Last Update: 25 Nov 2016

website creator free