ລະບົບ​ການຈັດ​ຕັ້ງ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ​ມີ​ລະບົບ​ການ​ບໍລິຫານ​ ​ແລະ ຊີ້​ນໍາ​ໂດຍ​ຄະນະ​ກໍາມະການ​ວິທະຍາໄລ ​ເຊິ່ງ​ມີ​ອໍານາດ​ຮັບຮອງ​ ນະ​ໂຍບາຍ, ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແລະ ລະບຽບ​ການ​ຄຸມ​ຄອງ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ວິທະຍາໄລ. ນອກ​ຈາກນັ້ນ, ຄະນະ​ດັ່ງກ່າວ​ຍັງ​ມີອຳນາດ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ຫຼັກສູດ​ໃໝ່.

ຄະນະ​ກໍາມະການ​ວິທະຍາໄລ ຍັງ​ມີໜ້າ​ທີ່​ອະນຸມັດ​ການມອບ​ໃບ​ປະກາດ​ໃຫ້​ແກ່ນັກ​ສຶກສາ​ທີ່​ຮຽນ​ຈົບ​ຫຼັກສູດ ​ໂດຍ​ການສະ​ເໜີ​ຂອງ​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ວິທະຍາ ໄລ.

ຮູບ​ສະ​ແດງ​ຂ້າງລຸ່ມນີ້​​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ລະບົບການຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ ວິທະຍາໄລ​ ສຸດ​ສະກະ ​ເພື່ອ​ການ​ບໍລິຫານ ​ແລະ ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ:

  • ຕູ້ ປ.ນ 390, ຖະໜົນ ໂພນພະເນົາ - ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
  • (+856-21) 900 337, 261 140    ແຟັກ:  (+856-21) 900 338, 261 141 ອີເມວ:  info@scmt.edu.la Facebook Youtube

Copyright © 2012 Soutsaka College. All rights reserved. Last Update: 25 Nov 2016

website creator free