ຂໍ້ມູນສຳລັບຜູ້ປົກຄອງ

ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ມີພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ຂອງນັກສຶກສາຈຳນວນຫຼາຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ຫຼັກສູດການຮຽນການສອນໃນຂະແໜງການບໍລິ ຫານ, ເສດຖະສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດ ມີຄຳຖາມຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ລູກຂອງຕົນຄວນຈະເລືອກຮຽນຫຼັກສູດໃດ ເພື່ອໃຫ້ແທດ ເໝາະກັບ ຈຸດປະສົງຂອງຕົນ? ລູກຂອງຕົນຈະໄດ້ຮຽນຫຍັງໃນແຕ່ລະຫຼັກສູດ? ເມື່ອລູກຂອງຕົນຮຽນຈົບ ແລ້ວສາມາດປະກອບອາຊີບຫຍັງໄດ້ແນ່? ສະນັ້ນ, ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຈຶ່ງເປີດໂອກາດ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກສຶກສາສອບຖາມ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບພະນັກງານຂອງວິທະຍາໄລ ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດການສອນຕ່າງໆ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆທີ່ລູກຫຼານຂອງຕົນຈະໄດ້ຮັບຈາກ ວິທະຍາໄລ ພວກເຮົາ. ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນສິງຫາເຖິງເດືອນກັນຍາຂອງທຸກໆປີ ວິທະຍາໄລເຮົາຈະຈັດງານ “ວັນໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ ” ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ອະທິບາຍຫຼັກສູດການຮຽການສອນຂອງ ວິທະຍາໄລເຮົາຢ່າງລະອຽດໃຫ້ແກ່ຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈຈະມາສຶກສາທີ່ ວິທະຍາໄລເຮົາ. ສ່ວນບຸກຄົນໃດທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມງານ ດັ່ງກ່າວໄດ້ ພວກເຮົາຂໍສະເໜີຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂ້າງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ແກ່ທ່ານ.

ພາສາທີ່ໃຊ້ໃນການຮຽນການສອນ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ນຳໃຊ້ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ເຂົ້າໃນການຮຽນການສອນຂອງ ຫຼັກສູດຕ່າງໆ ​ຂອງ​ວິທະຍາໄລ. ນັກສຶກສາ ຈະໄດ້ຮຽນພາສາອັງກິດຄວບຄູ່ໄປກັບ ວິຊາສະເພາະຕ່າງໆ ທີ່ສອນເປັນພາສາລາວ. ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ ນັກສຶກສາທຸກ ຄົນ ສາມາດກ່ຽມພາສາອັງກິດຂອງຕົນ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສາມາດອ່ານຂຽນເອກະສານວິຊາການທີ່ເປັນພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງດີ ພ້ອມທັງສາມາດຟັງ ແລະ ເວົ້າຈາສົນທະນາດ້ານວິຊາການເປັນພາສາອັງກິດໄດ້.

ວິທະຍາໄລເຮົາມີການຄັດເລືອກນັກສຶກສາແນວໃດ ?​​

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ວິທະຍາໄລເຮົາຈະຈັດການສອບເສັງ ເພື່ອວັດລະດັບ ພາສາອັງກິດ ແລະ ລະດັບ ຄວາມຮູ້ດ້ານເລກ ຂອງຜູ້ສະໝັກທຸກຄົນ ເພື່ອ ຈັດຜູ້ສະໝັກດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ມີລະດັບເໝາະສົມກັບ​ແຕ່ລະຄົນ.

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກມີຄືແນວໃດ ?

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມທາງໂທລະສັບ ຫຼື E-mail ໄດ້. ຜູ້ທີ່ຈະສະໝັກເຂົ້າຮຽນ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາ ວິທະຍາໄລເຮົາເພື່ອຊື້ແບບ ຟອມສະໝັກເຂົ້າຮຽນ. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ການສະໝັກເຂົ້າຮຽນແມ່ນໃຫ້ອ່ານໃນຫົວຂໍ້ “​ເງື່ອນ​ໄຂ​ແລະ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ຮັບ​ນັກສຶກສາ”.

ແຕ່ລະຫຼັກສູດມີລາຄາເທົ່າໃດ ?

ວິທະຍາໄລເຮົາດຳເນີນກິດຈະການ ໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລສູງສຸດ. ຄ່າຮຽນຈະບໍ່ແພງເລີຍເມື່ອປຽບທຽບກັບສິ່ງທີ່ເຮົາມອບໃຫ້ນັກສຶກສາ. ພວກ ເຮົານຳເງິນທຸກກີບທີ່ໄດ້ຈາກຄ່າຮຽນຂອງນັກສຶກສາໄປລົງທຶນໃສ່ການຈັດຊື້ອຸປະກອນປະກອບການສອນ ທີ່ທັນສະໃໝ ມາປະກອບໃສ່ວິທະຍາໄລເຮົາ, ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ພະນັກງານຄູອາຈານທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຈ້າງຄູອາຈານໃໝ່ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງມາສອນນັກສຶກສາ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ນັກສຶກສາ ຈະ​ໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າຮຽນເປັນພາກຮຽນ ແຕ່ກສາມາດຊຳລະເປັນປີເລີຍກໍໄດ້.

ມີທຶນການສຶກສາໃຫ້ນັກສຶກສາບໍ່ ?​​

ໃນແຕ່ລະປີ ວິທະຍາໄລເຮົາຈະມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ຜູ້ທີ່ຮຽນເກັ່ງ ຫຼື ມີຄະແນນສູງສຸດ. ຖ້າທ່ານສົນ ໃຈກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາຂອງພວກເຮົາ ທ່ານ ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ພະນັກງານພວກເຮົາໄດ້ສະເໝີໃນໂມງເຂົ້າການ.

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຈະຊ່ວຍນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຫາວຽກບໍ່ ?

ໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ ທາງວິທະຍາໄລເຮົາ ແລະ ຄູອາຈານທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຈະພານັກສຶກສາໄປລົງ ທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ. ຄູອາ ຈານທີ່ ວິທະຍາໄລ ເຮົາເຊີນມາສອນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຜູ້ທີ່ມີບົດບາດໃນອົງການລັດ ແລະ ອົງການສາກົນຕ່າງໆ ​ເຊິ່ງຈະ​ສະໜອງ​ໂອກາດ​ໃນ​ການ ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ນັກສຶກສາ. ໃນປີສຸດທ້າຍຂອງຫຼັກສູດການຮຽນ ນັກສຶກສາທຸກຄົນ ຈະຕ້ອງໄດ້ໄປ ລົງຝຶກວຽກ ຕົວ​ຈິງກັບອົງການລັດ, ອົງການສາກົນ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆທີ່ ວິທະຍາໄລ ເຮົາຈັດໃຫ້. ສາຍພົວພັນອັນດີກັບອົງການລັດ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ອົງການສາກົນທີ່ ວິທະຍາໄລເຮົາ ສ້າງໄວ້ ເຮັດໃຫ້ເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າ ນັກສຶກສາທຸກຄົນ ຈະມີວຽກງານທີ່ດີ ເມື່ອພວກເຂົາຈົບອອກຈາກ ວິທະຍາໄລເຮົາໄປ​ແລ້ວ.

ນັກສຶກສາຕ້ອງຊື້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ບໍ່ ?

ວິທະຍາໄລເຮົາມີເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ພຽງພໍໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສານຳໃຊ້ໃນເວລາຮຽນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ສາມາດຄົ້ນຄ້ວາເມື່ອເວລາຢູ່ເຮືອນ ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ ຜູ້ ປົກຄອງນັກສຶກສາຊື້ຄອມພິວເຕີ້ທີ່ຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ) ໄວ້ໃຫ້ລູກຂອງຕົນໃຊ້. ເນື່ອງຈາກວ່າ ວິທະຍາໄລເຮົາສອນການນຳໃຊ້ ໂປຣກຣາມຄອມພິວເຕີ້ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຊາຕ່າງໆຂອງ ຫຼັກສູດຕ່າງໆ​ ​​ເຊັ່ນ: ຫຼັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດ, ຫຼັກສູດການ​ບັນຊີ, ຫຼັກສູດນິເທດສາດ ​ແລະ ວິທະຍາສາດ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ້. ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາ ຮຽນຮູ້ໄດ້​ໄວ​ຂຶ້ນ.

  • ຕູ້ ປ.ນ 390, ຖະໜົນ ໂພນພະເນົາ - ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
  • (+856-21) 900 337, 261 140    ແຟັກ:  (+856-21) 900 338, 261 141 ອີເມວ:  info@scmt.edu.la Facebook Youtube

Copyright © 2012 Soutsaka College. All rights reserved. Last Update: 25 Nov 2016

website creator free