ການ​ຮ່ວມ​ມື

ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫໍການຄ້າໄທ


ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫໍການຄ້າໄທ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານຂອງ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ແຕ່ວັນທີ 16/5/2012 ເປັນຕົ້ນມາ http://www.utcc.ac.th/
ມະຫານວິທະຍາໄລ ທັກສິນ


ມະຫານວິທະຍາໄລທັກສິນແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານຂອງ ວິທະຍາໄລສຸດ ສະກະເພື່ອການ ບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ແຕ່ວັນທີ 26/01/2013 http://www.tsu.ac.th
  • ຕູ້ ປ.ນ 390, ຖະໜົນ ໂພນພະເນົາ - ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
  • (+856-21) 900 337, 261 140    ແຟັກ:  (+856-21) 900 338, 261 141 ອີເມວ:  info@scmt.edu.la Facebook Youtube

Copyright © 2012 Soutsaka College. All rights reserved. Last Update: 25 Nov 2016

website creator free