ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງພາກວິຊານິເທດສາດ ແລະ ພາສາສາດ

ສາຂານິເທດສາດ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີ ແມ່ນ ວິທະຍາໄລເອກະຊົນ ທີ່ເປັນບ່ອນສິດສອນໃນລະດັບຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມຮູ້ໃນການສຶກສາ ແລະ ວິໄຈມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ແນໃສ່ໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນທິດສະດີ ແລະ ທັກສະໃນຂະແໜງການນິເທດສາດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຮອບດ້ານ ແລະ ສາມາດນຳໄປປະຍຸກໃຊ້ໃນວຽກງານຂອງຕົນ ພ້ອມທັ້ງການແກ້ໄຂບັນຫາໃນວິຊາຊີບ ດ້ານນິເທດສາດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຕອບສະໝອງຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່ ພາກລັດ ພາກເອກະຊົນ ທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ ທາງດ້ານນິເທດສາດ ຫຼື ສື່ສານມວນຊົນ ແລະ ວາລະສານສາດ ເຊິ່ງພາກສ່ວນຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານດັ່ງກ່າວເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດນຳໄປຍຸກໃຊ້ໃນວຽກງານຂະແໜງອື່ນໆ ໄດ້ແກ່ ຂະແໜງການຕະຫຼາດ ການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ ການໂຮງແຮມ ການເງິນ ການທະນາຄານ.

ການກຳນົດໜ່ວຍກິດເຂົ້າຫຼັກສູດ:

1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ: 26 ໜ່ວຍກິດ
2. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ: 93 ໜ່ວຍກິດ
2.1 ຮຽນຕົວຈິງ 34 ໜ່ວຍກິດ
2.2 ຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ 59 ໜ່ວຍກິດ
4. ໝວດວິຊາເລືອກເສລີ: 3 ໜ່ວຍກິດ
ລວມຈໍານວນໜ່ວຍກິດທັງໝົດ: 122 ໜ່ວຍກິດ
ໄລຍະເວລາການຮຽນ: 3 ປີ ຫຼື 6 ພາກຮຽນ
ເງື່ອນໄຂເຂົ້າຮຽນ: ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງຈົບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ.

ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ

ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
ວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ນັກສຶກສາພາກວິຊານິເທດສາດຈະໄດ້ຮຽນມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນວິຊາອາລິຍະທຳໂລກ, ປັດຊະຍາເບື້ອງຕົ້ນ, ເທັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບກົດໝາຍ, ສັງຄົມວິທະຍາ ແລະ ມານຸດວິທຍາ, ຈິດຕະວິທະຍາ, ແນວທາງການເມືອງລາວ, ພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ.
ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ
ວິຊາຫຼັກຂອງສະຖາບັນແມ່ນວິຊາບັງຄັບຂອງຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການປະຕິປັດວຽກງານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮັບການຝຶກ ແລະ ສາມາດພັດທະນາຕົ້ນເອງກ່ຽວກັບທັກສະທາງດ້ານການວິເຄາະບັນຫາ, ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍວິທີທີ່ສ້າງສັນ, ສາມາດສື່ສານກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດນຳພາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ຫຼື ໜ່ວຍງານປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ໝວດວິຊາວິຊາສະເພາະ

ຮຽນຕົວຈິງ

ນັກສຶກສາເລືອກວິຊາຮຽນໝວດຕ່າງໆຂອງສາຂານິເທດສາດ ໃນ 5 ໝວດລວມກັນ ທີ່ລະບຸຂ້າງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ໄດ້ 59 ໜ່ວຍກິດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ໝວດວິຊາສື່ສານມວນຊົນ (Mass Communication); ໝວດວິຊາວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ວິທະຍຸໂທລະພາບ (Radio and Television Broadcasting); ໝວດວິຊາຮູບເງົາ ແລະ ການສະແດງ (Movie and Performance); ໝວດວິຊາວາລະສານສາດສື່ປະສົມ (Multimedia Journalism) ແລະ ໝວດວິຊາສື່ບູລະນາການ (Integrated Communication)

ຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນລາຍວິຊາຕ່າງໆໝົດແລ້ວຕ້ອງໄດ້ເຮັດບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ ຊຶ່ງຈະບໍ່ນັບໜ່ວຍກິດ ແລະ ຈະຕ້ອງເຮັດເປັນກຸ່ມພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຄູອາຈານທີ່ຮັບຜິດຊອບ. ນັກສຶກສາຈະມີໄລຍະເວລາການຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າຢູ່ 4 ເດືອນ. ບົດຄົ້ນຄວ້າທີ່ຂຽນຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງນິເທດສາດ.